Prekių katalogas

Izopropanolis 5 l >99%

 • Izopropanolis 5 l >99%

  Kaina 2000
  Šią prekę turime sandėlyje.
  Į krepšelį 
  Izopropanolis plačiai naudojamas kaip įvairių dažų tirpiklis, skiediklis bei valiklis.
  Gamintojas
  LESTA
 • IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)_x000D_ Izopropanolis plačiai naudojamas kaip įvairių dažų tirpiklis, skiediklis bei valiklis. Dėl greito garavimo taip pat naudojamas paviršių bei detalių nuriebalinimui, ypač valant jautrias elektronikos detales, medinius paviršius, medvilnę. Tirpus vandenyje, maišosi su kuru._x000D_ _x000D_ PAVOJINGA! Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. – Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko /garų /aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle._x000D_ ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. _x000D_ Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.